Shop
 

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Megrendelés:

Érvényes megrendelést a Fogyasztó a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel a www.foramax.hu weboldalon keresztül a nap 24 órájában, illetve telefonon, a nyitvatartási idő alatt a Foramax Computers Bt. (továbbiakban mint Szolgáltató) részére.
A Fogyasztó a weboldalon regisztrációval és regisztráció nélkül is rendelhet. A megrendelés/regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.
A Fogyasztó a kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket a "Kosárba" gomb megnyomásával. A megrendelést a kosár "Kifizetés" gombjával indíthatja, ahol kiválaszthatja a fizetési és szállítási módok közül a megfelelőt. Honlapunkon keresztül történő rendelés esetén a megrendelt termékek értékét bolti átvétel esetén készpénzzel,bankkártyával,előreutalással kiszállítás esetén utánvéttel,előreutalással lehet kiegyenlíteni.

A webáruházban a megrendelés végén a Fogyasztónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Tájékoztatót valamint azt, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár - ahhoz, hogy a megrendelés véglegesíthető legyen. Amennyiben ezek közül bármeyiket nem fogadja el a Fogyasztó, a megrendelést technikailag nem tudja megvalósítani (a véglegesítés gomb nem látható).

A Fogyasztó által feladott rendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést a Szolgáltató a webáruházban iktatja, a szerződést a Fogyasztó a későbbiekben megtekintheti a webáruházban.
A szerződés magyar nyelven köttetik.
A megrendelést fentiek alapján elektronikus úton, Hétvégén és ünnepnapokon beérkezett elektronikus megrendelések feldolgozása az azt követő első munkanapon történik.
A megrendelések feldolgozásakor minden esetben, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül, egyeztetés történik a Fogyasztóval.

A Fogyasztó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Fogyasztót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).
A második emailben melyet munkatársunk ír, tájékoztatjuk a megrendelés állapotáról, a készleten létéről vagy a várható beszállítás idejéről. Amennyiben a rendelt termék nincs készleten értesítjük annak várható beérkezéséről. Amennyiben a termék készleten van, értesítjük megérkezéséről illetve a kiszállítás feladásáról.

Adatbeviteli hibák javítása:

Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Fogyasztó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés” gombot. Amennyiben törölni kívánja Fogyasztó a kosárban található termékeket, akkor az "Eltávolít Termék(ek)" oszlopban bepipálja a törölni kívánt termék előtti jelölőnégyzetet és megnyomja a „frissítés” gombot. A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
Amennyiben rendelését feladta de valamely adatot nem jól adott meg a Fogyasztó, kérjük az info@foramax.hu elektronikus levélcímen jelezze a szerződéskötéstől számított 24 órán belül.

Panaszkezelés:

Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 92/318-910 telefonszámon, az info@foramax.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Illetékes Békéltető testület:

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
Fogyasztó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a Fogyasztó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást. Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap garanciát vállalunk.Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a garanciajegyen.
A vásárló garanciális igényét a vásárolt termékhez mellékelt garanciajeggyel és az eredeti számla vagy pénztárblokk példányával érvényesítheti. Elveszett garanciajegyet nem tudunk pótolni. Minden hardver termék mellé a gyártó/nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciajegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.
A garancia csak a sérüléssmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes. Szoftverek esetén csak az adathordozókra (CD, floppy lemez) biztosítunk cseregaranciát, amennyiben azok nem olvashatók. Ebben az esetben csak az adathordozót kell visszajuttatni.
A garancia érvényét veszti helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. ,szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, bámilyen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes elhasználódás esetén. Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk.
A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik.A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a garancia ideje tartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való díjmentes javítását,cseréjét. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza.
Amennyiben a garanciaidőn belül a termék meghibásodását sem cserével, sem javítással nem lehet megoldani, a vásárló a termék árát levásárolhatja, pénzvisszafizetésre nincs lehtőség.

Javítás:

Javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
A garanciális és szavatossági igény üzletünkben 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u.13. érvényesíthető nyitvatartási időben.
A termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodni.

Elállás joga:

A 45/2014. Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről alapján a fogyasztónak (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), a termék átvételének napjától 14 napig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.

Kivételek ez alól:

b) olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;
c) a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében;
h) olyan szerződések esetében, amelyeknél a fogyasztó kifeje­zetten kérte a kereskedőt, hogy keresse fel abból a célból, hogy sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat végezzen.
Ha az ilyen kiszállás alkalmából a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkat­részeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;
i) a lezárt csomagolásban lévő hang-, illetve képfelvétel, vala­mint lezárt számítástechnikai szoftver értékesítése esetében, ha a szállítás után a csomagolást felbontották;

Az elállás joga indoklás nélkül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A vásárló köteles - amennyiben elállt a vásárlástól - 14 napon belül a kereskedőhöz visszajuttatni a terméket eredeti állapotban.
Az eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget az áru visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) cégünkhöz.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó postai levelét ajánlott küldeményként adja fel, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorlhatja a nyiltkozat minta útján - itt tölthető le. /A 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján/ - vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
A Fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja és nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot választja, az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.
Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Az 29. § alapján az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például az egyedi konfiguráció vagy notebook), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó, illetve hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
A fogyasztó az eladónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az eladó azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 9. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben a termék meghibásodott, és a fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon belül bejelenti és nem lehet javítani, lehetőség szerint cserélni kell, ha nem lehetséges, akkor a vételárat vissza kell fizetni.

A fizetés lehetséges formái:

Az áruházban feltüntetett árak, érvényes bruttó fogyasztói árak.

- készpénzben üzletünkben,
- előreutalás*: üzletünkben (amint beérkezett az áru vételára, viheted is a terméket,utalásod pár perc alatt     teljesül.),
- bankkártyával üzletünkben,
- előreutalás*: kiszállításnál,
- utánvét: készpénz,bankkártya
áruhitel: részletekről tájékozódhatsz áruhitel menüpont alatt

*Előreutalás esetén az utalást a 10404900-00008491-00000002 bankszámlaszámon fogadjuk.Szállítás:

A szállítás feltételeiről, díjairól a Szállítási Díjak oldalon tájékozódhat.
A készleten lévő termékek azonnal átvehetők üzletünkben (kiszállítás esetén a következő munkanapon nálad lesz a termék)
Ha a termék nincs készleten, akkor felvesszük veled a kapcsolatot a beszerzési idő egyeztetése miatt. A megrendelt   termék(ek)   maximum kiszállítási ideje 90 nap, természetesen törekszünk arra,hogy minél előbb kiszállítsuk a megrendelt   termék(ek)et.  Az általános kiszállítási idő 1-5 munkanap.

Extra szolgáltatások:

Kiszállítás esetén háztól-házig garancia és extra csomagolás szolgáltatásunk vehető igénybe:

Háztól-házig garancia: amennyiben ezt kiválasztod, a rendelésben lévő termékek meghibásodása esetén a garanciális időn belül mi szállítjuk oda-vissza a terméket, így időt és pénzt takarítasz meg.
Amennyiben olyan terméket rendelsz, amelynek van gyártói garanciafutár szolgáltatása (pl. laptop, monitor, nyomtató), a szállítást továbbra is ők végzik de az ügyintézés terhét levesszük válladról.

Extra csomagolás: ha szeretnéd a megvásárolt terméket biztonságban tudni, extra csomagolást adunk hozzá a nagyobb védelem érdekében

Pc,Laptop beüzemelés: amennyiben PC konfigurációt vagy laptopot rendelsz , kérheted, hogy a gépet beüzemeljük azaz telepítsünk rá a Windows 10 Home operációs rendszer próbaverzióját (az aktiváló kulcsról neked kell gondoskodnod), illetve a szükséges meghajtóprogramokat, valamint frissítsük a gép BIOS-át.

Egyéb információk:

-A raktáron jelenleg nem lévő megrendelt termékek ára változhat! Ez lehet áremelkedés és árcsökkenés is.
Az árváltozás oka lehet beszállítói vagy gyártói ármódosítás, illetve árfolyam ingadozás is.
-Előreutalás esetén kiszámlázzuk a terméket, a számlát elküldjük e-mailban (pdf formátumban), kérjük ezen számla lapján utalja el az összeget.
-A honlapon található képek illusztrációk.
-A leírások és az árak tájékoztató jellegűek, ezért nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az esetleges hibák, félreértések okozta kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük.
-Tájékoztatunk, hogy a honlap használatával az online közzétett üzletszabályzatot elfogadottnak tekintjük.
Amennyiben bármi más kérdése lenne, kérjük keresse kollégáinkat elérhetőségeinken!


A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.